top of page

About Us

เกี่ยวกับเรา

Our Company

บริษัทของเรา

บริษัทเฟรนด์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์เอเจนซี่ (Friends Marketing & Agency)

เป็นบริษัทซึ่งเป็นผู้นำด้านการขาย และ การตลาดในรูปแบบ Face-to-Face (F2F sales& Marketing)

และเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้านการจัดหาพื้นที่อีเว้น (Event)
พวกเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรผู้ว่าจ้าง และ แบรนด์ต่างๆ ให้เป็นผู้ทำกิจรรมทางการขาย และ การตลาดในลักษณะออกอีเว้น

และ โร้ดโชว์ เพื่อเพิ่มยอดขาย และ สร้างการรับรู้ (Brand Awareness) รวมถึงให้บริการจัดหาพื้นที่อีเว้น

สำหรับจัดกิจกรรมขององค์กรต่างๆ มาตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี และ มีอัตราการเติบโตอย่างน่าพอใจ
พันธกิจของเราคือการส่งมอบผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทั้งในด้านปริมาณ และ คุณภาพ ให้แก่ลูกค้าผู้ว่าจ้างของเรา

ในฐานะพันธมิตรที่มีเป้าหมายร่วมกัน ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีงามให้แก่สังคมของพวกเรา
นอกจากนี้พวกเรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของเรา ให้มีทักษะมากขึ้นทั้งความสามารถในการทำงาน และ ความคิด

รวมถึงความเป็นมืออาชีพ โดยพวกเรามุ่งเน้นพัฒนาองค์กรของเราอย่างเป็นระบบอยู่เสมอ

เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทของเป็นพันธมิตรที่มีคุณภาพ และ เติบโตไปข้างหน้าพร้อมๆ กับทีมงานของเราอย่างมั่นคง

Core Values 

R

espect

เคารพในความแตกต่างของคุณ

เราเข้าใจและเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล

ในการอยู่ร่วมกันในสังคม เรามีความให้เกียรติซึ่งกันและกัน

P

eople Development

มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร

เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไม่จำกัด ถ้ามีความตั้งใจ

เรามุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและความคิดของทีมเราอยู่เสมอ

I

ntegrity

ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต

เรายึดมั่นในการทำสิ่งที่ถูกต้อง มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์

และคุณค่าของงานที่องค์กรผู้ว่าจ้างของเราทำ

191987.jpg
78456123.jpg
LINE_ALBUM_ดอยวาวี_jijo_230705.jpg

T

eamwork

เชื่อมั่นในพลังของทีม

ไม่มีความสำเร็จของใครคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยปราศจากทีมงาน

พวกเราเชื่อว่าพลังของทีม จะช่วยให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

191986.jpg

O

pen Communication

เปิดใจรับความคิดเห็น

ที่นี่เราสนับสนุนให้มีพื้นที่สำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์

อยู่เสมอ เราเชื่อว่าทุกความคิดเห็นนำไปสู่ไอเดียใหม่ๆ

E

ngaging Environment

เน้นสร้างความมีส่วนร่วม

บรรยากาศที่ดี ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกและประสิทธิภาพในการทำงาน

ที่นี่เราส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกๆ กิจกรรม เป็นพลังให้แก่กัน

191988.jpg
bottom of page